همین امروز به جمع ١٧١۶٧ کاربران فعال ما پیوسته و ٢١١٣٧ منبع سایت را نامحدود دانلود کنید. ثبت نام

خانه / وب / افزونه ها / دانلود افزونه وردپرس نقشه گوگل پیشرفته Advanced Google Maps نسخه ۴.۰.۳
FavoriteLoadingاضافه به علاقه مندی ها

دانلود افزونه وردپرس نقشه گوگل پیشرفته Advanced Google Maps نسخه ۴.۰.۳

دانلود افزونه وردپرس نقشه گوگل پیشرفته Advanced Google Maps نسخه 4.0.3

دانلود افزونه وردپرس نقشه گوگل پیشرفته Advanced Google Maps نسخه ۴.۰.۳

Add any number of fields in location details and display them in infowindow. e.g fax,phone,email,website etc. Import data from csv, excel, json and xml.
Assign multiple categories to a location.
Choose to redirect to a location or display infowindow message on marker click.
Export locations in to CSV,EXCEL,JSON and XML format.
Searchable listing in backend to manage location quickly
Import locations using CSV,EXCEL,JSON and XML Format. Sample files are included in purhcase bundle.
Fetch locations from external data source e.g custom tables or api and assign to map on fly using hooks.
Ability to fetch latitude,longitude,city,country,state and pincode automatically when you type address in input field.
Manage parent-child categories.
Assign your own marker or choose from +500 readymade markers to the category.
Ability to search within icons list to find out suitable icon and assign to category quickly.
Filter locations/markers by category on the map. Ability to filter multiple categories together.
Filter locations within radius. You can customize radius settings in the backend.
Create unlimited routes and display them on the map.
Choose Stroke Color, Stroke Opacity, Stroke Weight, Travel Modes, Unit Systems, Start Location, End Location and way points to create a route.
Make route draggable and optimize waypoints suggest you best possible route.
Assign multiple routes to a map and display them in a route tab.
Searchable location listing to assign waypoints to the route quickly.
Using placeholders e.g {marker_title},{marker_address},{marker_message},{marker_latitude},{marker_longitude}, decide body of the infowindow message.
Display post title, post except, post content, post categories, post tags, post featured image or custom fields without any programming in the infowindow.
Display infowindow on marker click or mouse over.
Open infowindow when page load without click or mouse over.
Modify inforwindow contents via hook using programming.
Display multiple Kml/Kmz Layer on the map.
Display large number of data on the map using fusions table. A best way to manage thousands of data.
Display traffic real time conditions and overlays using Traffic Layers.
Add bicycle path information to your maps using the Bicycling Layer.
Display physical maps based on terrain information.
Ability to display multiples layers together on the map.
Note – Weather and panormaio layes are depreciated and not support by google maps any more.
Display posts from your own custom fields without any programming.
Display post title, post excerpt, post content, post categories, post tags, post featured image or any custom fields in the infowindow.
Custom Posts type supported.
Hook to display any post’s releated data in the infowindow or location listing.
Enable marker clusters if you have too many locations. Just activate and the plugin will handle the rest
Choose marker cluster icon and mouse over icons to improve user experience. 10 marker cluster styles are available.
Choose grid size and max zoom level.
Assign a language to the map so you can create multi-lingual version of a map.
Set height,width, zoom level, map type, enable/disable scrolling wheel, draggable property and apply 45° Imagery.
Maps are fully responsive and adjust automaticaly according to device.
(Optional) Assing center latitude and longitude to the map. By default, center location is automatically calculated based on locations assigned to the map.
Center the map based on visitor’s current location.
Display a circle around the center location to highlight center location. Set property of the circle.
Assign multiple locations to the map using searchable listing. Listing is paginated if you have hundards of the locations.
Show/Hide Pan control, Zoom Control, Scale Control, Street View Control, Overview Map Control and decide the position of the controls over the map.
Hide markers on page load and display them after filteration only.
Apply awesome google maps design from snazzymaps.com with just copy and paste.
You can create your own custom styles as well for roads,labels or geomatry.
Enable Street view.
Setup POV Heading and POV Pitch of Street View to customize Street View output of a location.
Display overlays and setup border color, overlay width, overlay height, font size, border width and border style.
Easiest way to limit panning/dragging so the map stays within certain bounds using limit panning settings.
Display GEOJSON data using url easily.
Apply 45 Imagery view on Google Maps
Display maps in a blend of normal and satellite views.
Display Google Maps on sidebars using widget.
Draw shapes – rectangle, circle, polygons and polyline.
Assign stroke color, stroke opacity, fill color, fill opactity with live preview.
Display a infowindow on click on a shape.
Redirect to a location on click on a shape.
Delete individual shape or modify property of the shape by selecting on click.
Draw any number of shapes on the map and save all of them together.
Display ajax based, printable, searchable, sortable, filterable and paginated location listing easily.
Disply listing in grid or list style. Fully responsive.
Filter locations by category.
Sort locations by title, category name or address alphabetically in both ascending and descending order.
Search in location listing by title, address, category name, city, country or pin code.
Print filtered location listing. You can control print option via backend.
Placeholders to modify location listing data without any programming.
Enable or disable search form, category filter, print option, sorting options.
Fully customizable with help of hooks.
Display categories, directions, routes and nearby tabs on google maps.
Display location counts with category name.
Show/Hide locations in category filter.
Sort catgories by category name or number of locations assign to category.
Display direction tab with start and end location input box.
Display start location input as textbox or select box.
Display end location input as textbox or select box.
Display directions in KM or MILEs.
Ability to display default Start and End location in directions tab.
Display nearby places within certain radius.
Display Circle around amenities.
Nearby places based on user’s current location.
Display routes tab to display all routes assigned to the map with color coding.
Now you can keep backup of all map data in .sql file and use that import your data backup if something wrong happen or your lost your data any how. You can use .sql file to transfer your map data from one domain to another domain as well.
Permission module is integrated in gold version (3.0) so now you can assign permissions to your users to manage your location,categories,routes and maps.
Ability to use External Database or Sources to add markers on google maps using new filter wpgmp_marker_source
Ability to display Featured Image or Custom fields in the infowindow for geo tags using new filter wpgmp_geotags_content
Add multiple Google maps on a page.
A Cross Browser Compatible plugin. Fully tested on IE8, IE9, IE10 and all major browsers
No need of any Google API key. Based on API Version 3.
Display one infowindow at a time.
Multi-lingual Supported.
Multisite Enabled and ability to activate it network wide.
Design your own Google map skins easily. Turn ON/OFF roads, places, water area.
Awesome Shortcodes to add unlimited locations by address or latitude and longitude.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *